هفته بیست وپنجم بارداری

هفته بیست وپنجم بارداری
تغییرات جنین:وزن 650وطول آن33سانت است.وبرای اولین باردراین هفته چشمهایش رابازمیکند.درزیرپوست چربی بیشتری جمع میشودوچین وچرک کاهش می یابد.موهای سرش هم رنگ وهم حالت گرفته اند.صدای تپش قلب اوبه اندازه ای است که اگرکسی سرش را بروی شکمتان بگذارد میتواندآن رابشنود.ریه های اوکامل برای نفس کشیدن آماده هستند.دراین زمان ام کاربادست چپ یاراست راانتخاب میکندوازاین زمان مشخص میشودکه درآینده چپ دست خواهدبودیاخیر؟
سوراخ بینی اودراین هفته هابازمیشود.
تغییرات مادر:بزرگ شدن شکم تا اندازه ای است که ممکن است به قفسه سینه ات فشار آوردوسریع به نفس نفس زدن می افتی چون ریه ها جای کمتری برای بازشدن دارند.وخون جاری درریه هازیادشده است.رحم الان 24سانت است. موهای سرتان احتمالا پرترودرخشان تربنظرمیرسد.درواقع موهای شمازیادنشده اند بلکه همان موهاهستند که بلندترشده اندحتی ممکن است موهای بدنتان هم کلفت تروسیاه تربه نظربرسدکه مطمئن باشیدبعداززایمان به حالت اول برمیگردد.
پیشنهادما:درمورداحساساتت بادیگران حرف بزن باجنینت صحبت کن وبرایش آوازبخوان وباخودتکرارکن که دراین پروسه اصلاتنهانیستی.
برای مدت طولانی به پشت درازنکشیدوازورزشها وحرکاتی که تعادلتان را به هم میزندخودداری کنید.
ممکن است دراین هفته هاآزمایش کم خونی هم تجویزشودهرچندحجم خون درطول حاملگی به شدت افزایش می یا بداما ممکن است تعدادگلبولهای قرمزخون به اندازه کافی افزایش نیابد که به آن کم خونی فیزیولوژیک میگویند.وممکن است لازم باشدازمکمل های آهن استفاده کنید.
انتخاب اسم را فراموش نکنید.راه رفتن ودویدن راسبکترکنیدزیراتعادل شمادرحال به هم ریختن است اگرمجبوربه پریدن ازجایی هستید کاملااحتیاط را رعایت کنید.
اگرمیخواهید آب وهوایی عوض کنیدتاقبل از36هفته این کارراانجام دهیدتاباخطری مثل خطرزایمان زودرس مواجه نشوید.

Check Also

ورزش-در-بارداری

ورزش در بارداری

ورزش در بارداری آیا ورزش در دوران بارداری موثر است؟ چه ورزش هایی در بارداری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button