آموزشهای دوران یائسگی

آموزشهای دوران یائسگی

باروری

دوران یائسگی در دوران یائسگیبیش از 30% از جمعیت خانمها در دوران پس از یائسگی به سر میبرند.واین درصد درحال افزایش است.پس ما باید به این گروه ازافراد جامعه بیش از پیش توجه کنیم،امروزه یائسگی به معنای توقف زندگی نیست بلکه ورود به مرحله تازه ای از زندگی است که درو  آن یک زن باید با نشاط وانرژی وپختگی دو …

Read More »
Call Now Button