هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری تغییرات جنین:اندازه جنین تقریبا اندازه یک گردو است جنین شما بهترین بخش ازرشدخودرا تکمیل نموده است.در واقع کوچلوواردمرحله جنینی شده است وتمام بافتهاواندامهابهسرعت شروع به رشدمیکنند.اندام های حیاتی مثل کلیه ها،روده ها ومغزوکبدفعالیت خودرادرشروع کرده اندودرست سرجایشان قرارگرفته اندورشدتکامل خودرا درطول دوره بارداری ادامه میدهند.ناخن هابروی انگشتان دست وپا،موهای کرک مانندبرروی پوست شروع به رشدکرده اند.اندامهایش میتوانندخم …

Read More »
Call Now Button