بارداری هفته به هفته

هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری تغییرات جنیین:انگشتان خود را باز و بسته می کندیا آنهارا حلقه میکند.ماهیچه های چشم منقبض و دهان برای مکیدن حرکت میکنددر واقع اگر شماشکم خود را حرکت دهیدیاتحریک کنیدکودک شروع به حرکت می کندهرچندشما حس نمیکنید روده ها اکنون اطراف بند ناف را پرکرده اند و به سمت حفره شکمی حرکت می کنند.کلیه نیز دفع ادرار را …

Read More »

هفته یازدهم بارداری

هفته یازدهم بارداری: تغییرات کودک:کودک شما درحال حاضر حدود5-4سانتیمترقد دارد.8-7گرم وزن دارد.تقریبابه طور کامل شکل گرفته است. دست هایش به زودی می توانددبازشوند.جوانه های کوچک دندان در زیرلثه ها آشکار شده است و بعضی از استخوانها درحال سفت شدن هستند.گاهی لگد می زندو بدن خود را کش میدهد این حرکات وجنبش ها به رشد وتکامل بدن او کمک میکند.گاهی سکسه …

Read More »

هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری تغییرات جنین:اندازه جنین تقریبا اندازه یک گردو است جنین شما بهترین بخش ازرشدخودرا تکمیل نموده است.در واقع کوچلوواردمرحله جنینی شده است وتمام بافتهاواندامهابهسرعت شروع به رشدمیکنند.اندام های حیاتی مثل کلیه ها،روده ها ومغزوکبدفعالیت خودرادرشروع کرده اندودرست سرجایشان قرارگرفته اندورشدتکامل خودرا درطول دوره بارداری ادامه میدهند.ناخن هابروی انگشتان دست وپا،موهای کرک مانندبرروی پوست شروع به رشدکرده اند.اندامهایش میتوانندخم …

Read More »

هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری تغییرات جنین نی نی کوچولوی شما در این هفته تقریبا به اندازه یک دانه انگور است حالا کمی بیشتر شبیه آدمی است.بخشهای اصلی بدن تقریبا ظاهر شده اند هر چند جزئیات زیادی از آن شکل نگرفته است و در طول ماههای آینده این امر بطور کامل انجام می شود.قلب کوچکش به چهار اتاقک کوچک تقسیم شده است …

Read More »

هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری تغییرات جنین:انگشتان پرده دار از دستها و پاهایش بیرون زده است پلک ها بصورت کامل چشمها را پوشانده استلوله تنفس از گلو تا ریه ها در حال شکل گیری رشد کرده است و دم کاملا در حال از بین رفتن است.سلولهای عصبی مغز جنین در حال رشد است و بین آنها ارتباطی برقرار می شود که مسیرهای …

Read More »

هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری دست ها وپاهای کوچلو رشد کردنده اند چند بیشتربه پارو هستند. ازنظر پزشکی هنوز جنین است و یک دم کوچک دارد که در هفته های بعد دیگری اثری ازآن نخواهد بود واین دم تنها چیزی در بدن کوچلوی شماست که کوچکترمیشود. جنین شما حدود دو برابر هفته قبل شده است و درحدود یک زغال اخته کوچک است.پلاک …

Read More »

هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری رشدجنین:دراین هفته گوشها،بینی و دهان زیبای کوچلوی شماشکل گرفته است.دستها وپاهانیزهمانندد و جوانه کوچک سربرآورده اند.قلب کوچکش حدود160-110بار در دقیقه می زند.وخون شروع به گردش کرده است.روده ها درحال رشدهستندو دو توده بافتی که بعدها ریه را تشکیل می دهندظاهرشده اند. غده هیپوفیزشکل گرفته است.نی نی الان به اندازه یک عدس است. تغییرات مادر ممکن است احساس …

Read More »

هفته پنجم بارداری

هفته پنجم بارداری تغیرات جنین رحم با سرعت زیادی درحال رشد است.به امدازه یک دانه گنجشک است و شکلی شبیه به بچه قورباغه دارد.و از سه لایه تشکیل شده است اکتودرم-مزودرم-آندودرم که بعدها تبدیل به تمام اندام ها و بافتها خواهند شد . لوله عصبی شامل مغز،نخاع،اعصاب وستون فقرات جوانه زده است و رشد خود را شروع کرده است.قلب و …

Read More »

هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری تغییرات جنین این هفته دوره جنینی شروع می شود از حالا تا هفته دیگر تمام اندام های نوزاد شروع به رشد خواهند کرد و بعضی از آنها فعالیت خود را شروع می کنند.این زمانی است که او بیشتر در معرض چیزهایی باید قرار بگیرد که باعث رشد او می شود .اکنون او به اندازه یک دانه خشخاش …

Read More »

هفته سوم بارداری

در هفته سوم بارداری اتفاقات زیادی در رحم رخ می دهد. تغیرات جنینی نی نی شما یک توده سلول متشکل از صدها سلول است که به طور باورنکردنی در حال تکثیر است.در همین هفته است که اسپرم به تخمدان رسیده لقاح انجام شده و بدن شما شکل تازه ای به خود گرفته است و این مجموعه ای از سلولهای دیگر …

Read More »
Call Now Button