Tag Archives: بارداری،ورزش بارداری،یوگای بارداری،کلاس بارداری،کلاس آمادگی بارداری،کلاس آمادگی زایمان،کلاس بارداری،آمادگیهای بارداری و زایمان ،مرکز مامایی رویان،زایمان

کلاس آمادگی و ورزشهای دوران بارداری

ورزشهای دوران بارداری

ورزشهای دوران بارداری | بارداری یک اتفاق طبیعی وعادی است .ولی تغییرات عمیقی در هر یک از ارگانهای بدن زن ایجاد میکند که برای تطبیق با این شرایط ویژه زن تواناییهای لازم را دارد.در کلاسهای امادگی بارداری و زایمان خانمهای باردار رابا این تغییرات آشنا کرده وتوانایییهای لازم را به آنان آموزش می دهیم تا با بهترین روش بدنشان با …

Read More »
Call Now Button