Tag Archives: دردزایمان،فراینددردزایمان،

دردزایمان

دردزایمان هنگام زایمان،چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهدوبه چه نکاتی باید توجه کنیم.شایدبهترباشد ازرسانه های عمومی تشکر کنیم،زیرا همیشه تصویری با جیغ و فریاد و درد از زایمان در ذهن مادران ساخته اند،به همین دلیل مادر از دردزایمان غافلگیرنمی شود.ولی در عین حال همین مسئله باعث شده خانم ها از زایمان و درد آن بیش از هرچیز دیگری بترسد.درد نقش …

Read More »
Call Now Button