Tag Archives: رشدجنین درهفته هجده بارداری،شکل ظاهری جنین درهفته هجده بارداری،قدجنین درهفته هجده بارداری،وزن جنین درهفته هجده بارداری،هفته هجده بارداری

هفته هیجدهم بارداری

هفته هیجدهم بارداری تغییرات جنین کوچولوی شما حدود 14سانتیمتر طول و 220گرم وزن دارد.تقریبا به اندازه یک سیب زمینی بزرگ.کوچولوی شما بیشتر وقتی شما در حرکت هستید خواب است و وقتی آرامید و در خواب او معمولا بیدار است .قلبش آنقدر خوب کار می کند که می توان ضربانش را از طریق گوشی های پزشکی شنید.اگر کوچولو دختر باشد رحم …

Read More »
Call Now Button