Tag Archives: شرایط بارداری

بارداری بی فاصله

بارداری بی فاصله بادرای بی فاصله که در فرهنگ ما به شیر به شیر شدن فرزندان شناخته می شود. سوال در باره ی بارداری بی فاصله این است که آیا باردار شدن پس از سپری شدن زمان کوتاهی از زایمان می تواند خطراتی داشته باشد؟ و اینکه شیربه شیر شدن بر روی نوزادی که به دنیا خواهد آمد می تواند …

Read More »
Call Now Button