تغذیه مادران در دوران شیردهی

تاثیر رژیم غذایی بر شیر مادر

تاثیر رژیم غذایی بر شیر مادر شیر مادر از جمله مواردی است که تمامی نیاز نوزاد را در دوران شیرخوارگی تأمین می کند. به همین دلیل تغذیه درست مادر  در دوران شیردهی، می تواند کاملا نیاز های بدن مادر و نوزاد را برآورد کند. رژیم مناسب در دوران شیردهی تامین پروتئین بدن به منظور افزایش مواد غذایی موجود در شیر …

Read More »

تغذیه مادران در دوران شیردهی

انرژی موردنیازدرزمان شیردهی: 6ماه اول شیردهی:500کیلوکالری درروزبیش ازنیاز معمولی و6 ماه دوم شیردهی 800-500کیلوکالری در روز،بیش ازنیازمعمولی. ذخایرچربی که در دوران بارداری تجمع یافت است،روزانه حدود 150-100کیلوکالری انرژی را درماههای اول شیردهی فراهم می کند. در6ماهه دوم شیردهی،تولید شیر بتدریج بهمیزان 600میلی لیت کاهش میابددر حالیکه در6ماه اول،روزانه 750میلی لیتر(1200-550)تولیدمی شود. کاهش وزن دراثرشیردادن به مقدار 1-5%کیلوگرم در ماه برای …

Read More »
Call Now Button