تنظیم خانواده

تنظیم خانواده

تنظیم خانواده

تنظیم خانواده مجموعه اقداماتی است که افراد و زوجها را یاری میدهد تا از داشتن فرزند ناخواسته جلوگیری کنند و فاصله بین فرزندان را خود تنظیم نمایند. تنظیم خانواده در قالب مفاهیم زیر به تامین به سلامت خانواده و اجتماع کمک می کند: 1- محدود کردن تعداد فرزندان 2- پیشگیری از بیماریهای دوران جنینی 3- پیشگیری از انتقال ناهنجاریهای ژنتیکی …

Read More »
Call Now Button