Tag Archives: بارداری،هفته دوازدهم بارداری،قدجنین درهفته دوازدهم بارداری،رشدجنین درهفته دوازدهم بارداری،شکل جنین درهفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری تغییرات جنیین:انگشتان خود را باز و بسته می کندیا آنهارا حلقه میکند.ماهیچه های چشم منقبض و دهان برای مکیدن حرکت میکنددر واقع اگر شماشکم خود را حرکت دهیدیاتحریک کنیدکودک شروع به حرکت می کندهرچندشما حس نمیکنید روده ها اکنون اطراف بند ناف را پرکرده اند و به سمت حفره شکمی حرکت می کنند.کلیه نیز دفع ادرار را …

Read More »
Call Now Button