Tag Archives: جفت سرراهی،جفت پایین در بارداری،خونریزی در بارداری،بارداری

جفت سرراهی یا جفت پایین در بارداری

جفت سرراهی یا جفت پایین در بارداری جفت سرراهی یا جفت پایین در بارداری وقتی تشخیص داده میشود که تمام یاقسمتی از جفت،گرددن رحم را گه بین تنه اصلی رحم و واژن قراردارد مسدود می کندکه این مسئله باعث خونریزی پیش اززایمان ویا طی زایمان می گردد.میزان بروزجفت سرراهی به طورمتوسط 0/5%می باشد. امروزه به علت افزایش عمل سزارین میزان …

Read More »
Call Now Button