Tag Archives: هفته سی و پنج بارداری،قدجنین درهفته سی پنج بارداری،

هفته سی و پنج بارداری

هفته سی و پنج بارداری تغییرات جنین:همه چیزجنین رشدونموکرده است ودراین هفته های آخرکامل ترمیشود.جنین کم کم برای بدنیاآمدن آماده است.رشدش کندترشده است.مایع لغزنده روی پوست جنین کم کم ازبین میروداما مقداری ازآن روی پوست جنین می ماند و در هنگام زایمان به لغزیدن جنین از کانال زایمانی کمک می کند. وزن کوچلو2250گرم وطول 7/45است.چون جای رحمتان برای کوچلوتنگ شده …

Read More »
Call Now Button