تقدیر از مرکز رویان ماما

به دنبال همکاری مستمر مرکز مشاوره و خدمات مامایی رویان با مراکز علمی و درمانی به خصوص انجمن علمی مامایی این مرکز به عنوان یک مرکز فعال وبرتر مامایی انتخاب گردید.

در این راستا هم زمان با روز جهانی ماما طی مراسمی در بیمارستان صارم از فعالیتهای موسسین این مرکز تقدیر شد وخانم ها زهره شفیعی وسکینه بهبودی به عنوان کارآفرین برتر مامایی معرفی ومورد تقدیر قرار گرفتند

مرکز مشاوره مامایی رویان ضمن تشکر از این انتخاب امیدوار است با تداوم فعالیتهای علمی ودرمانی بتواند پاسخگوی این اطمینان جامعه علمی مامایی باشد

رویان
رویان

اسامی به ترتیب از راست به چپ:

خانم سکینه بهبودی ,خانم دکتر معصومه آباد (رئیس جمعییت مامایی ) , خانم دکتر خدا کرمی (رئیس انجمن علمی مامایی), خانم زهره شفیعی

Call Now Button