بارداری هفته به هفته

هفته سی و دو بارداری

هفته سی و دو بارداری کوچولو حالا 800/1 کیلوگرم وزن و 5/42 طول دارد. حالا دیگر جنین بیشتر در حالت استراحت در رحم قرار دارد.شلید باور نکنید ولی ناخن های جنین آنقدر بلندند که جنین می تواندخود را بخاراند.پوست او یک لایه خوب از چربی بوده و علاوه بر اینکه سیستم گوارشی کاملی دارد از بند ناف تغذیه میکند.اسکن های …

Read More »

هفته سی ویکم بارداری

هفته سی ویکم بارداری تغییرات جنین:اندازه کودک شما 40سانت ووزن او 1360گرم است.جای جنین 31هفته ای شماآنقدر در شکم کم است که دیگرنمیتواندآزادمانند گذشته حرکت کند.زمان آن رسیده که جنین مرحله آر ای ام خواب(مرحله حرکت سریع چشم ها)را تجربه میکندمرحله ای که به طورمعمول پیش نیازخواب دیدن است.به زودی شاهدیک افزایش وزن ناگهانی درکودکتان خواهیدبود.میتوان سرش را ازیک طرف …

Read More »

هفته سی بارداری

هفته سی بارداری تغییرات جنین:کودک شما الان حدود 3/39طول و حدود1350 گرم وزن دارد.درست است که بدن جنین مثل گذشته آنقدر سریع رشد نمیکند ولی مغز اوهنوزبه رشد سریع خود ادامه میدهد.با حضور چین خوردگی های جدید در سطح مغزاندازه جمجمه و دور سر افزایش می یابدو تعداد رابطهای عصبی بسیار زیاد میشود.موها درشت تر شده و ناخنهای دست وپا …

Read More »

هفته بیست ونهم بارداری

هفته بیست ونهم بارداری تغییرات جنینی:کوچلوی شما حالا38طول و 1150گرم دارد.حالایک کوچلو29هفته ای داریم که بلعیدن راتمرین میکند.وحدود5%لیتردرروز ادرار میکند.ولی ازآنجایی که آب بچه هر3ساعت عوض میشودنگران سلامتی اونباشید.وقتی جنین آب بچه را می بلعد روده از اولین مدفوع(کلونیوم)پرمیشودوبعد ازتولد آن را دفع می کند.اگرنورشدیداز دیواره رحم بتادنسبت به آن واکنش نشان می دهد.سکسه های جنین را که شما حس …

Read More »

هفته بیست و هشت بارداری

هفته بیست و هشت بارداری تغییرات جنین:فرزندشما36سانت وطول 910گرموزن دارد.هوشمندی او ازهمین دوره ازدوره جنینی اوشکل میگیردچون سطح مغزبزرگترشده است.موهای جنینی کم کم ازبین میروند ولی مقداری ازآنهابرروی کمر و شانه هاباقی می اندم.وحالا دارای موهای اصلی است.لایه چربی زیرپوست او کلفت میشودو پوست را صاف میکند.امکان دارددرهمین هفته می چرخندوسرشان را رو به پائین می آورند.کوچلوی شماحالامیتواندسرش را به …

Read More »

هفته بیست وهفت بارداری

هفته بیست وهفت بارداری تغییرات جنین:نسبت اندازه سرجنین نسبت به اندازه بدن تقریبابه نسبت مناسب خود رسیده است.طول بدن کوچلوبه 5/36سانت رسیده است.چشمان خودرابازوبسته میکندو درزمانهای مشخص میخوابدوبیدارمیشود.او میتواندانگشتهایش رانیزبمکد.حرکات ریتمیک ومنظم کودک نشانه سکسه کردن اوست که درواقع تکامل ریه را نشان میدهد.کودک شمابه ذخیره چربی برای گرم نگه داشتن خوددرزمان تولد می پردازد. تغییرات مادر:بدخوابی،کسالت روحی وخستگی دراین …

Read More »

هفته بیست وشش بارداری

هفته بیست وشش بارداری تغییرات جنین:کوچلوی شما الان به طول 35سانت و900گرم هم وزن دارد.نوارمغزاوکاملاشبیه به نوزادتازه بدنیا آمده است.چشمهایش رابهتربازوبسته میکندوعنبیه وهنوزآبی است ورنگدانه هابه اندازه کافی وجودندارند.ششهاقادر به تنفس هستندوجنین بطورمنظم تمرین نفس کشیدن میکند.اعصاب مرکزی جنین به حدی رشد کرده است که جنین خودش میتواند دمای بدنش راتنظیم کند.%3-2چربی وجوددارد.درجنین پسربیضه هابه داخل کیسه بیضه می افتد.به …

Read More »

هفته بیست وپنجم بارداری

هفته بیست وپنجم بارداری تغییرات جنین:وزن 650وطول آن33سانت است.وبرای اولین باردراین هفته چشمهایش رابازمیکند.درزیرپوست چربی بیشتری جمع میشودوچین وچرک کاهش می یابد.موهای سرش هم رنگ وهم حالت گرفته اند.صدای تپش قلب اوبه اندازه ای است که اگرکسی سرش را بروی شکمتان بگذارد میتواندآن رابشنود.ریه های اوکامل برای نفس کشیدن آماده هستند.دراین زمان ام کاربادست چپ یاراست راانتخاب میکندوازاین زمان مشخص …

Read More »

هفته بیست وچهارم بارداری

هفته بیست وچهارم بارداری تغییرات جنین:وزن اوحدود600گرم وطول جنین 31سانت است و برای اینکه بتوانددررحم جاشودبصورت خمیده قرار میگیرد.چین خوردگیهای مغزدرسطح مغزو نموپیدا میکندونسبت به روشنایی که ازبیرون بدن می آید واکنش نشان میدهد.ریه هاتولید سورفاکتانت رابرای تکامل ریه ها همچنان ادامه میدهند.جنین میتواندبندناف رادر دست گرفته وبجوداما درکل خطرندارد.گوش میانی که وظیفه حفظ تعادل بدن را برعهده داردکامل است …

Read More »

هفته بیست وسه بارداری

هفته بیست وسه بارداری تغییرات جنینی قد کوچولوی شما 30سانتیمتر و وزن آن حود 450گرم است.مژه ها در چشمها پدید آمده است و چشمها شروع به پلک زدن می کنند. مغز به سرعت رشد می کند و در واقع جنین حالا یک نوزاد کوچک است.اگر جنین قبل از موقع در این دوره حاملگی به دنیا بیاید احتمال زیادی دارد که …

Read More »
Call Now Button