درمان درد و زخم سینه در دوران شیردهی

درمان درد و زخم سینه در دوران شیردهی
ممکن است هنگام شیردهی دراثررفلکس شیردراثرهورمون اکسی توسین دردی گذرا وگاهی شدیدرا در سینه خود احساس کنندهورمن داکسی توسین هرزمان ازچندروز اول بعداز زایمان که نوزادنوک سینه را می مکدترشح میشود.
خانمهاممکن است رفلکس شیررا به صورت سوزش یاسوزن سوزن شدن خفیف،فشارودرد وناراحتی خفیف ویا بدون هیچ گونه احساس خاصی که با ادامه شیردهی مادراین احساسات کمترمیشود.معمولا حالتهای رفلکس دردناک هم پس از3ماه از دوران شیردهی ناپدیدمیشود.اگردرطول شیردهی احساس درد داریدبایدشیردهی را متوقف کرده وموقعیت قرار گیری نوزادزیر سینه را تغییردهیدچون اگرنوزاد هنگام شیرخوردن تنها نوک سینه را در دهان بگیردمادر در طول شیردهی احساس درد وسوزش در سینه خود احساس میکندواگر این روندادامه داشته باشد نوک سینه ترک خورده و دردناک میشود.وترک وخونریزی ازعوارض جانبی شیرمادرنمیباشد و میتواند هشداری برای سلامت مادرباشد.
عواملی که باعث ایجاددرد سینه میشود:
برفک که نوعی عفونت قارچی است که دهان نوزادو نوک سینه مادر رادر گیرمیکندمحیط گرم و مرطوب وشیرین دهان نوزاد درزمان شیردهی محل مناسبی برای رشد قارچ است.وبایددرصورت متوجه شدن برفک در دهان نوزاد یا نوک سینه بلافاصله به پزشک مراجعه فرمائید.بین نوک سینه و شیرداخل سینه کانالی وجود دارد که ممکن است عفونی شده وباعث شودتا درهنگام شیردهی احساس دردکنید.
وضعیت غلط نوزاددرحین شیردهی میتواند درد شدیدی رادرسینه ایجادکند.
درچندروزاول پس ازتولدسینه سرشارازشیرشده وخون بیشتری واردسینه ها میشودوباعث متورم شدن بافتها میشود.وباعث احساس داغی و درد سینه ها میشود.وتورم سلولهای شیرسازهم باعث میشود که روان شدن شیر ازسینه به سختی صورت میگیرد.ممگن است سینه ها قرمزودرخشان به نظربرسند.اگرشیرخوردن نوزادمنظم باشدوسینه هارا به خوبی بمکدسینه مقدارشیر تولیدی را تنظیم کرده و دردها و ناراحتی های ناشی ازتورم کم میشود.
راهکارهای کاهش دردوزخم سینه:
چنانچه سینه های شمامتورم باشدونوزادقادرنباشد آنهارابه خوبی بمکدسینه خودرا باکمک دست یاشیردوش بدوشید تازمانیکه نوزادبتواندسینه متورم شده را به خوبی دردهان بگیرد.
اگردستمال گرم و مرطوب راقبل ازشیردهی بروی سینه خودقراردهیدبه جاری شدن شیرکمک خواهدکرد.وبعدازشیردادن باکمپرس سردوقراردادن برگهای کلم سفیدویاسبزبه کاهش تورم سینه کمک خواهدکرد.زمانی که حس میکنیدشیرمیخواهد باسرعت زیادوحجم بالا ازسینه بیرون بیاید سینه راازدهان نوزادخارج کنیدوشیرهای اولیه راکه بافشار خارج میشودرا درون یک حوله بریزید.وزمانی که سرعت شیرکم میشوداجازه دهیدکودک مجددامیکدن را آغازکند.نوزاد بایدهنگام مکیدن سینه را به درستی به دهان بگیردوتمام نوک سینه وهاله قهوه ای اطراف آن را دردهان بگیرد.میتوانیدازداروها ولوسیونهی مجازمخصوص سینه برای جلوگیری ازخشکی استفاده کنید.درپایان شیردهی مقداری ازشیرسینه رادرنوک سینه ها ماساژ دهیدو اجازه دهیدخشک شود.وقتی میخواهیدسینه را ازدهان نوزادخارج کنیدآنرابه یکباره بیرون نکشیدابتدا انگشت کوچک خود را ازگوشه وارددهان نوزادکرده وبین لثه های نوزادنگه داریدتاعمل مکیدن قطع شود.نوزادرا درموقعیت های مختلف قراردهیدتاتمام قسمتهای اطراف سینه راخیس کند.قبل ازشیردادن به آرامی محدوده دردناک سینه را ماساژدهید.مایعات زیاد بنوشیدواستراحت کافی داشته باشید.بعضی ازمادران تجربه کرده انداگرشیررا به مدت 3-2 روزبدو شیرزخم بهتر میشود.نوزادباید دقیقا مقابل نیمپل قراربگیرد.(شکم به شکم مادر)
شیردهی را بیشتروزمان آن را کوتاهترکنیدچون هرچه فاصله شیردهی بیشترباشدنوزادگرسنه ترمیشودوبا شرت بیشتری شیرمیخورد.
برای شستشوی نوک سینه ازصابون،عطرريا،الکل استفاده نکنید.
دردرموردترک های عمیق و دردناک ازروغن لانولین (مخصوص مادران شیرده)استفاده کنید.این پمادرا روی ینیپل بمالید.که باعث ترمیم والتیام سریع زخم بدون تشکیل دلمه میشودونیازی به شستشوی سینه قبل ازشیردهی نیست.

Check Also

تاثیر سیگار بر شیر مادر

تاثیر سیگار بر شیر مادر نیکوتین یک ماده سمی می باشد و به طور کاملا …

2 comments

 1. باسلام برای قارچ خوردگی سینه باید چکار کرد

  • مرکز مامایی رویان مهر سلامت

   سلام
   آیا منظورتان ترکخوردگی سینه است؟ لطفا شرح حال کاملتری ارائه نمایید.
   دوره شیردهی هستید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button